"STAVEBNINY POLAK"

Bratislavska 195
908 01, Kuty

034 654 2341


stavebniny.polak@centrum.sk